Консультативно-дорадча

Протягом 2012-2020 рр. Радою молодих учених  при МОН:

 • направлено відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості скорочення фінансування науки в Україні;
 • організовано та проведено конкурс з відбору експертів серед молодих вчених вищих навчальних закладів і наукових установ України для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету;
 • підготовлено проекти документів для Конкурсу проектів для молодих учених;
 • підготовлено та спрямовано запити до Державного комітету статистики та МОН щодо статистики відносно молодих учених;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про вищу освіту»;
 • подано низку пропозицій до проєкту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • подано пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів щодо військовозобов’язаних осіб, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь»;
 • подано пропозиції до Концепції реформування наукової сфери в Україні;
 • подано пропозиції до проекту Наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»;
 • подано пропозиції до проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ);
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань»;
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»;
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України “Про Державний бюджет України» на 2021 рік;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про зайнятість населення»;
 • подано пропозиції до Закону України «Про вищу освіту»;
 • подано пропозиції до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про оплату праці»;
 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про основні засади молодіжної політики»;
 • подано пропозиції до Кодексу законів про працю України;
 • подано пропозиції до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;
 • подано пропозиції до проєкту Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 р. №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року».
 • подано пропозиції до проєкту Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822;
 • подано пропозиції та зауваження до «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року»;
 • подано пропозиції щодо внесення змін до Положення «Про проведення конкурсів наукових проектів та наукову діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень України»;
 • подано пропозиції щодо впровадження окремого конкурсу у категорії «Проекти молодих вчених» при проведенні конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України та розроблено форму відбору експертів серед молодих учених для участі в проведенні експертизи проектів за бюджетні кошти;
 • подано ряд пропозицій до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента та проекту Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • розроблено проект концепції розвитку молодіжної науки в Україні;
 • розроблено проект типового Положення про Раду молодих учених у вищих навчальних закладах, наукових установах;
 • спрямовано звернення до глави держави, комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зменшення вікових меж молодих учених з 35 до 28 років;
 • спрямовано звернення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з пропозиціями щодо оподаткування грантів наукових премій та стипендії докторантів;
 • спрямовано звернення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення порядку відрахування аспірантів та докторантів, які достроково захистили дисертацію;
 • спрямовано звернення щодо затримки виплат молодим вченим стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Рада молодих учених при МОН у 2020 році активно працює над методичними рекомендаціями, критеріями оцінки вчених, інструкціями та механізмами проведення конкурсних відборів, грантів та творчих наукових проєктів:

 • подано пропозиції до проєкту Порядку присудження наукових ступенів;
 • подано пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених на 2021 рік;
 • подано пропозиції до Інструкції з оформлення і  подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим;
 • подано пропозиції щодо критеріїв оцінки наукових досягнень претендентів на стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • подано пропозиції щодо методики оцінки вченого;
 • подано пропозиції стосовно запровадження парадигми Відкритої науки в Україні;
 • подано пропозиції щодо протидії академічній недоброчесності;
 • подано пропозиції щодо сприяння розповсюдження опитувальника стосовно визначення реалізації потенціалу молодих вчених та інтеграції науки, освіти, бізнесу;
 • подано пропозиції щодо проведення всеукраїнського соціально-психологічного дослідження серед молодих вчених України.

Рада молодих учених при МОН України залучена до ряду робочих груп Міністерства освіти і науки України, зокрема Робочої групи з питань дерегуляції у сфері наукової та науково-технічної діяльності, Робочої групи з питань проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт, Робочої групи з підготовки пропозицій щодо розроблення та удосконалення правових засад здійснення наукової та науково-технічної діяльності МОН України та ін.

Рада молодих учених при МОН України прийняла участь у роботі конкурсних комісій у сфері науки і освіти, зокрема:

 • організовано та проведено конкурс з відбору експертів серед молодих вчених закладів вищої освіти і наукових установ України для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету;
 • у роботі конкурсної комісії Конкурсу наукових проєктів для молодих вчених;
 • у роботі конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук;
 • у роботі конкурсної комісії з призначення академічних стипендій для студентів та курсантів імені Героїв Небесної Сотні.

Голова Ради молодих учених при МОН включена до складу Колегії МОН.