Вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти

Міністерством освіти і науки України розроблено та затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти.

Відповідний наказ МОН від 1 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2021 року за № 454/36076. Наказ включено до «Офіційного вісника України» від 16 квітня 2021 року за № 29.

Важливо зазначити, що міждисциплінарні освітні (наукові) програми активно впроваджують прогресивні країни Європейського простору вищої освіти. Розвиток таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні права майбутнім фахівцям та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в цілому.

Освітня (наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, що може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями), які визначають її предметну область, є приблизно однаковий.

Вимоги встановлено з урахуванням особливостей міждисциплінарних (розширених) освітніх програм початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та міждисциплінарних освітньо-наукових програм другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні – розширені – освітні програми.

Цілі запровадження таких програм:

формування результатів навчання, спільних для групи спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань;

сприяння здійсненню здобувачем освіти усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.

На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань. Мета – підготовка фахівців, які спроможні розв’язувати комплексні проблеми в умовах невизначеності та забезпечувати подальший розвиток наукового знання.

Зазначені вимоги підлягають урахуванню закладами освіти (науковими установами), які готують і реалізують освітні програми, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, які акредитують міждисциплінарні освітні (наукові) програми.

Зазначимо, що відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти структура такого стандарту містить розділ VІIІ «Вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора філософії)».

Стандарти вищої освіти для початкового (для освітніх програм підготовки за галуззю знань або групою спеціальностей), другого і третього рівнів вищої освіти (для міждисциплінарних освітньо-наукових програм) можуть додатково визначати мінімальні вимоги до компетентностей і результатів навчання, виконання яких є необхідним для зазначення відповідних спеціальностей /галузі знань в освітній кваліфікації для таких програм.

Міждисциплінарні освітні (наукові) програми вищої освіти вперше передбачено Законом України від 18 грудня 2019 року № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», які спрямовані на створення умов для формування унікальних наборів компетентностей випускників.

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-rozrobilo-vimogi-do…

Возможно, это изображение (текст)
Нет описания фото.
Возможно, это изображение (текст)
Возможно, это изображение (текст)
Возможно, это изображение (текст)