22 квітня 2021 року в он-лайн – форматі відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні ідеї у творчості В.І. Шинкарука: історія та виклики сучасності. XVІ Шинкаруківські читання»

ПРИВІТАННЯ

КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ – академік НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України;

ЕРМОЛЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України;

АНДРУЩЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ – академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

ВАЩУК ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА – доктор юридичних наук, професор Голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, м. Київ

Доповіді пленарного засідання:

«Гуманістичні види пізнання»

Кушерець Василь Іванович, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», голова правління «Товариства «Знання» України», заслужений діяч науки і техніки України, м. Київ

«Гуманістичні виміри наукового і філософського знання»

Загороднюк Валерій Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ

valzag5@yahoo.com

«Людина-світ» у проблемному полі нової онтології: досвід Київської філософської школи»

Залужна Алла Євгенівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

a.ie.zaluzhna@nuwm.edu.ua

«Ідентичність у постфеноменолическому дискурсі»

Козачинська Вікторія Валеріївна, доктор філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософської антропології Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ

kozachynska@ukr.net

«Місце Украіни у ідеологічних протистояннях багатополярного світу»

Андрос Олег Євгенійович, кандидат політичних наук, заступник голови ГО “Спілка вільних журналістів ” Природа над усе””, м. Київ

greenteremky@gmail.com

«Утвердження принципів соціальної, солідарної економіки в Україні»

Філіпенко Антон Сергійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

«Гуманітарний капітал в стратегії інноваційного розвитку»

Сіденко Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інновацій, економіки і організації високих технологій ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ», м. Київ

«Реалізація гуманітарних ідей Володимира Шинкарука в науково-просвітницькій діяльності в Україні»

Василашко Василь Федорович, учений секретар правління Товариства «Знання» України, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», заслужений журналіст України, письменник, лауреат літературної премії імені Лесі Українки, м. Київ

«Гуманістичні ідеї громадянського суспільства, як основа становлення динамічної складової національної правової системи»

Ведєрніков Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, професор, віце-президент ПВНЗ «Університет сучасних знань», м. Київ

yvedernikov@ukr.net