Про конкурс на здобуття у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про призначення у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук” та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2021 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із щомісячною виплатою кожної у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2021 року:

Апостолову Станіславу Сергійовичу – доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України (далі – НАН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Електронний та електромагнітний магнітотранспорт у провідних та надпровідних наносистемах”;

Беспаловій Ірині Ігорівні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Створення багатофункціональних наноструктурованих матеріалів для біомедичних потреб та технічних застосувань”;

Дембіцькому Сергію Сергійовичу – доктору соціологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту соціології НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Міжособистісна політико-психологічна напруженість в Україні: джерела та ефекти”;

Демуз Інні Олександрівні – доктору історичних наук, головному науковому співробітнику Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Сільськогосподарські та природничі наукові товариства України у соціокультурному просторі ХІХ – початку ХХI ст.: трансформаційні тенденції та закономірності розвитку”;

Долінській Ірині Ярославівні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Розроблення методів прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням їх маневрового режиму експлуатації і деградації матеріалів”;

Іващишину Федору Олеговичу – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Гетерофазні нанокомпозити із квантовими механізмами генерування та накопичення електричної енергії”;

Ільницькому Василю Івановичу – доктору історичних наук, завідувачу кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939-1953 рр.)”;

Каганову Юрію Олеговичу – доктору історичних наук, проректору з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Людина і влада: радянський експеримент в Україні 1920-х – 1991 рр.”;

Корольову Ігорю Руслановичу – доктору філологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Національна кооперативна комунікативна поведінка: когнітивно-семіотичний і дискурсивний аспекти”;

Косогор Анні Олексіївні – доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту магнетизму НАН України та МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Керування функціональними властивостями сплавів з ефектом пам’яті форми та наноструктур на їх основі”;

Кравченко Оксані Олексіївні – доктору педагогічних наук, декану факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму”;

Литвинчук Лесі Михайлівні – доктору психологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Оптимізація психічного стану наркозалежних засобами музичного впливу”;

Ляшенку Якову Олександровичу – доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Сумського державного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Дисипація механічної енергії в осцилюючому адгезійному контакті: теорія і експеримент”;

Меньшову Олександру Ігоревичу – доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Магнетизм ґрунтів – енергозберігаючий та експресний метод дослідження для потреб геології, екології та аграрного сектору України”;

Мичаку Сергію Володимировичу – доктору геологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Внутрішня будова і кінематика Звіздаль-Заліської та Брусиловської зон розломів Українського щита та оцінка їх перспектив на корисні копалини”;

Нестеренко Катерині Сергіївні – доктору технічних наук, професору кафедри Національного авіаційного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Методи підвищення якості функціонування космічних систем дистанційного зондування Землі за рахунок раціонального використання координатно-часового та навігаційного забезпечення”;

Одарченку Роману Сергійовичу – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Технологія моніторингу транспортної інфраструктури з використанням безпілотних авіаційних комплексів та системи зв’язку 5G”;

Пальчикову Віталію Олександровичу – доктору хімічних наук, директор науково-дослідного інституту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем”;

Пасіцькій Оксані Ігорівні – доктору історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Роль УГКЦ у соціально-економічному розвитку Галичини (перша третина ХХ ст.)”;

Редько Яні Володимирівні – доктору технічних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Нанотехнології створення інноваційних текстильних матеріалів зі спеціальними властивостями”;

Самілі Андрію Петровичу – доктору технічних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Структурний та функціональний синтез цифрового обчислювального ядра ядерного квадрупольного резонансного детектора вибухових та наркотичних речовин”;

Солдаткіну Олександру Олексійовичу – доктору біологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Розробка та оптимізація нових підходів створення електрохімічних мультиферентних біосенсорів”;

Стельниковичу Сергію Володимировичу – доктору історичних наук, професору кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Україна в роки Другої Світової війни: соціальна реальність та історична пам’ять”;

Стороженко Марині Сергіївні – доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Фізико-хімічні основи створення металокерамічних покриттів систем “сплав на основі нікелю – ТіCrC” для підвищення зносостійкості деталей авіаційної та наземної техніки”;

Томашевському Роману Сергійовичу – доктору технічних наук, директору навчально-наукового інституту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації та прогнозування серцевих порушень на основі моніторингу ритмів серця”;

Фауре Еміль Віталійович – доктору технічних наук, професору кафедри Черкаського державного технологічного університету МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Розробка методів і протоколів інтегрованого захисту інформації на основі факторіального кодування даних для мобільної системи інформаційного обміну”;

Шаповалу Степану Петровичу – доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету “Львівська політехніка” МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Новітні системи сонячного теплопостачання, що суміщені із зовнішніми огородженнями енергоефективних будівель і споруд”;

Шевченко Ганні Миколаївні – доктору економічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої релаксації в умовах пандемії COVID-19”;

Шульзі Євгену Вікторовичу – доктору юридичних наук, доценту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Правове забезпечення енергетичної безпеки України в умовах євроінтеграції”;

Щербань Наталії Дмитрівні – доктору хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України на виконання наукової (науково-технічної) роботи: “Нові ефективні цеоліт- та вуглецьвмісні каталізатори екологічно сприйнятливих процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки”.

Інфо з

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72446

Нет описания фото.Нет описания фото.Нет описания фото.Нет описания фото.Нет описания фото.Возможно, это изображение (текст)