Монографія (від 1 до 3-х співавторів)_номінанти

Шановні науковці!

Поки триває голосування за номінантів блоку 1 конкурсу “Молодий вчений року” ми продовжуємо публікувати номінантів за номінацією “Монографія (від 1 до 3-х співавторів):

Задорожна Іванна Василівна – доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; кандидат економічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/ivanna.dovba/

Коло_наукових_інтересів: Дослідження проблематики регіонального зростання на інноваційній основі з метою виявлення та врахування територіальних особливостей функціонування економічної системи; вивчення розвитку підприємств, його внутрішнього середовища, проведення економіко-математичного аналізу; дослідження напрямків інноваційних ризиків на підприємстві; вивчення основ економічного планування та прогнозування у підприємницькій діяльності

Назва_Книжки: Регіональні особливості інноваційного розвитку

Запорожець Артур Олександрович – докторант, старший науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України; кандидат технічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/arthur.zaporozhets

Коло_наукових_інтересів: Енергетика; оптимізація процесів; системи моніторингу, діагностування та контролю; алгоритми та структури; метрологія; статистичний аналіз

Назва_Книжки: Control of Fuel Combustion in Small and Medium Boilers

Іванова Олена Василівна – асистент. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/lena.ivanova.792

Коло_наукових_інтересів: Публічне управління та адміністрування

Назва_Книжки: Development vectors in public management and administration

Калініна Аліна Владиславівна – науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; кандидат юридичних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/alina.kalinina.33

Коло_наукових_інтересів: Методологія та методика наукових досліджень, запобігання злочинності в Україні та світі, віктимізація населення, кримінологічна інформація, кримінологічна безпека, кримінологічне законодавство, взаємозв’язок між злочинністю та міграцією населення, вплив пандемій та епідемій на стан злочинності, академічна доброчесність, підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні та ін.

Назва_Книжки: Злочинність іноземців та осіб без гропадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання

Корпіта Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Львівського національного аграрного університету; кандидат сільськогосподарських наук

Коло_наукових_інтересів: Аграрні та природничі науки, гербологія. фізіологія рослин, захист рослин.

Назва_Книжки: Продуктивність ячменю ярого і картоплі в агроценозах західного Лісостепу України

Кручиненко Олег Вікторович – професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавського державного агарного університету; доктор ветеринарних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/oleg.kruchinenko.5/

Коло_наукових_інтересів: Паразитологія тварин

Назва_Книжки: Паразитоценози великої рогатої худоби центрального регіону України

Кузьменко Ольга Віталіївна – завідувач кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету; доктор економічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/olha.kuzmenko.1/

Коло_наукових_інтересів: Моделювання економічних процесів (методів оптимізації та моделей); побудова і дослідження динамічних економетричних моделей; цифровізація публічного сектору, соціальних та економічних відносин; інформаційна безпека та кібербезпека; економічна безпека та боротьба з корупцією; стійкість та стабільність соціо-економічних систем; вплив державної політики на соціально-економічний розвиток; актуарні розрахунки; формування і розвиток ринків страхування та перестрахування; фінансовий моніторинг в банках; моделювання системи охорони здоров’я

Назва_Книжки: Економіко-математичне забезпечення функціонування перестрахового ринку

Латиш Катерина Володимирівна – Асистент кафедри криміналістики, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Адвокат, самозайнята особа

Коло_наукових_інтересів: Криміналістика, розслідування злочинів, судові експертизи, кібербезпека, вандалізм

Назва_Книжки: Розслідування вандалізму: криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи

Летуновська Наталія Євгенівна – старший викладач кафедри маркетингу Сумського державного університету; кандидат економічних наук

Коло_наукових_інтересів: Промоція здорового способу життя, інструменти маркетингу територій, інноваційно-маркетингові детермінанти формування здорового регіону, забезпечення інвайронментальної безпеки

Назва_Книжки: Modeling and forecasting the impact of the COVID-19 pandemic on socio-economic development

Литвин Валентина Анатоліївна – доцент кафедри хімії та наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; кандидат хімічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/valentina.litvin.54/

Коло_наукових_інтересів: Нанотехнології, наночастинки та нанокомпозити перехідних металів, синтетичні гумінові речовини

Назва_Книжки: Синтетичні аналоги природних гумінових речовин

Ловська Альона Олександрівна – доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту; доктор технічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023115908765

Коло_наукових_інтересів: Динаміка та міцність транспортних засобів при експлуатаційних режимах навантаження, в тому числі при комбінованих перевезеннях.

Структурно-параметричний аналіз та синтез транспортних інженерних конструкцій, а також їх функціональна та економічна оптимізація.

Обґрунтування подовження строку експлуатації транспортних засобів, які вичерпали свій нормативний ресурс.

Обґрунтування впровадження податливих зв’язків в несучі конструкції транспортних засобів з метою зменшення динамічної навантаженості, а також збільшення ресурсу експлуатації.

Назва_Книжки: Concept of freight wagons made of round pipes

Мирончак Катерина Володимирівна – старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; кандидат психологічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/kateryna.myronchak/

Коло_наукових_інтересів: Танатична психологія, психологія втрати

Соціальна психологія особистості

Психологія життєтворення

Юнгіанська психологія, екзистенційна психологія

Назва_Книжки: «Зустріч зі смертю: способи організації життєвого досвіду»

Моргай Лілія Анатоліївна – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, доктор філософії. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Коло_наукових_інтересів: Історія педагогіки

Назва_Книжки: Григоріїв Никифор Якович (1883-1953 рр.): нариси з педагогічної та науково-професійної-діяльності

Морозова Ольга Станіславівна – професорка кафедри історії (бвз) Чорноморського національного університету ім. Петра Могили

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://m.facebook.com/olga.chdu

Коло_наукових_інтересів: історія України ХІХ – ХХІ ст., історія Польщі, українсько-польські відносини, сучасна польська історіографія, мовне питання в Україні, історія освіти в Україні, історія Миколаївщини

Назва_Книжки: Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії

Никифоров Андрій Михайлович – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; кандидат педагогічних наук

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/ArtNikiforov

Коло_наукових_інтересів: Історія педагогіки, мистецька педагогіка, краєзнавча педагогіка, мистецтвознавство

Назва_Книжки: Феномен декоративного мистецтва в історії художньої освіти України ХІХ – початку ХХ століття

Овсянніков Вячеслав Георгійович – старшиий викладач кафедри музичного мистецтва естради КЗВО КОР Академія мистецтв імені Павла Чубинського

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/slava.ovsiannykov/

Коло_наукових_інтересів: Українська сучасна музична культура, зарубіжна популярна музична культура, звукорежисура

Назва_Книжки: ПОП-РОК ЯК РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Омельяненко Віталій Анатолійович – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, доцент; Інститут економіки промисловості НАН України, докторант

Назва_Книжки: National strategic innovation security policy making (theoretical review)

Павелко Ольга Віталіївна – професор кафедри обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008236599861

Коло_наукових_інтересів: Проблеми теорії і практики обліку основної діяльності будівельних підприємств;

організація та методика обліку в банках

Назва_Книжки: Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку

Паламаренко Яна Вікторівна – старший викладач кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету економіки та підприємництва Вінницький національний аграрний університет

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008448428778

Коло_наукових_інтересів: Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, біовиробництва, виробництва біогазу з відходів

Назва_Книжки: Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива

Паламарчук Інна Іванівна – доцент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницький національний аграрний університет

Посилання_на_профіль_у_Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016665870385

Коло_наукових_інтересів: Вирощування органічної овочевої продукції

Назва_Книжки: Особливості технології вирощування кабачка в умовах відкритого грунту

Голосування триватиме до 21 вересня. Тому голосуйте, не гайте часу. Нашим номінантам необхідна ваша підтримка.

Посилання для голосування http://leader-scientist.com.ua/voting

Нет описания фото.