V Міжнародна науково-практичнаконференція здобувачів вищої освіти і молодих учених«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», 18-19 листопада 2021року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародній науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», що відбудеться 18-19 листопада 2021 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Мета конференції – обговорення проблем та питань перспектив розвитку територій.

Робочі мови конференції:

українська, англійська

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

Здобувачі вищої освіти і аспіранти публікуються у співавторстві з науковими керівниками.

Для участі в конференції необхідно до 15 листопада 2021р. оформити і надіслати матеріали на е-mail: cketko@gmail.com

– заявку на участь (за доданою формою);

– тези доповіді українською, або англійською мовою (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції,формат файлу «.doc»)

Збірник тез буде опубліковано у електронному вигляді. Тези будуть розміщені у авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст тез.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у виданні матеріалів, які не відповідають тематиці конференції або надіслані пізніше вказаного терміну .

Правила оформлення тез доповідей

До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 5 сторінок А4, Тіmes New Roman, 14, поля – 2 см з усіх сторін, міжрядковий інтервал – 1, без додаткових інтервалів перед та після абзацу.

1й рядок: назва тез доповіді регістр усі прописні, шрифт напівжирний, вирівнювання по середині. 2й рядок: пустий абзац

3й рядок: Прізвище, ініціали напівжирним шрифтом автора\-ів, курс та факультет (для аспірантів курс та спеціальність), шрифт звичайний, вирівнювання по лівому краю.

4й рядок: Прізвище, ініціали напівжирним шрифтом наук. керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання, шрифт звичайний, вирівнювання по лівому краю. 5й рядок: пустий абзац

6й рядок: Офіційна повна назва закладу вищої освіти, в якій навчається здобувач ВО, шрифт курсив, вирівнювання по лівому краю. 7й рядок: пустий абзац.

8й рядок: текст тез, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, інтервал 1, абзацний відступ 1,5.

Після тексту тез, через пустий абзац, обов’язково зазначається Література. Література оформлюється згідно ДСТУ 8302: 2015.