Cтруктура

Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється Президія РМУ при МОН, яка діє у період між її засіданнями. До складу Президії входять голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар і окремі члени РМУ при МОН.

1.

ВАЩУК Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», керівник групи «De mendacio veritas», голова Ради

2. 

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради

3.

СУХІХ Аліса Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради

4.

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник голови Ради

5.

ОПЛАЧКО Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, секретар Ради

6.

ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, член Президії 

Члени Ради молодих учених при МОН України

1

ВАЩУК Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», керівник групи «De mendacio veritas», голова Ради

2

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради

3

СУХІХ Аліса Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради

4

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник голови Ради

5

ОПЛАЧКО Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, секретар Ради

6

ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, член Президії 

7

ГАКМАН Анна Вікторівна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, голова Ради молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Ради

8

ГАЛАТ Марина Владиславівна

доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Ради  

9

КОЦЬ Єлизавета Павлівна

доктор філософії у галузі права, викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, член Ради  

10

КУЛІКОВА Єлизавета Олександрівна

викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, член Ради  

11

КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович

кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Водопостачання та очищення води» Національного університету водного господарства та природокористування, член Ради  

12

ЛЕМЕЩЕНКО-ЛАГОДА Вікторія Володимирівна

старший викладач кафедри «Іноземні мови», начальник відділу міжнародних зв’язків, заступник голови Ради молодих учених та здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

13

МАКАРУК Лариса Леонідівна

доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, член Ради  

14

МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету, член Ради  

15

МАТВЄЄВА Катерина Вікторівна

аспірантка, асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка», голова Ради молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв, член Ради  

16

ПОЛІЩУК Євгенія Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член Ради

17

ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації «НУБіП України», голова СМВ Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, член Ради  

18

СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна

доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та фінансів, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, член Ради  

19

СІКОРА Владислав Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету, член Ради  

20

ТОРБАС Олександр Олександрович

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», член Ради  

21

ХИЖНЯК Олександр Володимирович

доктор соціологічних наук, доцент, директор зі стратегічного розвитку та досліджень громадської організації «Українська експертна ліга», член Ради  

 

Асоційовані члени 

Ради молодих учених при МОН України

(станом на березень 2023 р.)

МАРЕНКОВ Олег Миколайович

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ЛИТВИН Марина Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, директор Ресурного центру зі сталого розвитку НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО

БАБІКОВА Катерина Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, директор Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету

САВЕНКОВ Олег Ігорович

старший викладач кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регіональний координатор

ПОЛІЩУК Олена Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса

КРАСОВСЬКА Галина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету

ШЕВЧУК Юлія Михайлівна

кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник

ВЕРХОТУРОВА Мар’яна Андріївна

кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, голова Ради молодих вчених НАСВ

РОГОВ В’ячеслав Георгійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова РМН Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова  

ЯЦИШИН Анна Володимирівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України

ПРИСТУПА Яна Вячеславівна

аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету

 

 

Асоційовані члени-регіональні координатори

Ради молодих учених при МОН України

(станом на березень 2023 р.)

 

МАНДИЧ Тамара Михайлівна

 

доктор економічних наук, професор, асоційований член – регіональний координатор Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації, голова Ради молодих вчених Державного біотехнологічного університету, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету

ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО Світлана Василівна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, заступник декана хімічного факультету з міжнародної співпраці ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

МАНДИЧ Олександра Валеріївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, голова Ради молодих вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації

ЛИТВИН Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Національного університету «Чернігівська політехніка»

ТРИФОНОВА Олена Михайлівна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук і методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Володимирович

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ГАЛАН Ярослав Петрович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Ради молодих вчених при ОДА Чернівецької області

ЛУК’ЯНЕНКО Олександр Вікторович

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурології, голова Ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

ІВАНЧУК Ярослав Володимирович

доктор технічних наук, доцент, професор кпфедри комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університету

РОЛЬ Наталія Валеріївна

кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету

ДАНЬКО Юрій Іванович

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, голова Ради молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації 

РОЙКО Олександр Юрійович

кандидат технічних наук, голова циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

СВЄТЛАКОВА МАРІЯ АНДРІЇВНА

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університету

ЯРИМБАШ Дмитро Сергійович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка»

ЗВАРИЧ Роман Євгенович

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор

ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, голова Ради молодих учених Державного університету «Житомирська політехніка»

 

До РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

НІКОЛАЄВ
Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник Голови Правління ГО «Інноваційний університет», консультант Ради

КОЛЕНДА
Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), консультант Ради

ГУБЕЛАДЗЕ
Ірина Гурамівна

доктор психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, член робочих груп Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

МОСКВІНА
Вікторія Сергіївна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

БЕРЕЗКО
Олександр Леонідович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», президент Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради

ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна

кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради

ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

СТЕФІНІН Володимир Володимирович

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради

ПІДКУЙМУХА Людмила Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університеті «Києво-Могилянська академія», консультант Ради

ТАШКІНОВА Оксана Анатоліївна

Кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», консультант Ради

 

Постійні робочі органи функціонують з метою вирішення основних завдань діяльності Ради молодих учених при МОН.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Консультування з питань захисту прав молодих ученихКонсультування з питань захисту прав молодих учених в рамках діючого законодавстваВащук О., Торбас О., Шепітько М., Гресь Ю., Головко К.
Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки УкраїниПроект з організації публічних виступів, спрямованих на розвиток та професійне становлення молодих ученихВащук О.
Фейсбук сторінка РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Ютуб-канал РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМурликіна М.
Інстаграм РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМалогулко Ю.
Лінкедін РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А., Деревягіна Н.
Твіттер РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А.
Сайт РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОННіколаєв К.
Сторінка РМУ при МОН на сайті МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Поліпшення соціально-економічних умов для молодих ученихРозробка пропозицій щодо поліпшення соціально-економічних умов молодих ученихКоленда Н.,
Жебчук Р.,
Кушерець Д.
Комплексні пропозиції щодо вирішення проблем молодих ученихРозробка пропозицій щодо вирішення проблем молодих ученихКоленда Н.
Школа молодого науковцяПроект з організації та проведення Школи молодого науковцяВащук О., Зубченко Н., Саюк М.
Монографія на грантОрганізація та проведення конкурсу грантів на видання монографій молодих ученихВащук О., Головко К., Саюк М.
Фінансування діяльності ученихАналіз стану та розробка пропозицій з фінансування діяльності ученихВащук О.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Поліщук Є.,
Сімахова А.
Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних виданьОрганізація та проведення конкурсу Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ”Ващук О.,
Данько Ю.,
Саюк М.
Здобутки молодих ученихОрганізація та сприяння просуванню здобутків молодих ученихХмара М.,
Ващук О.,
Ніколаєв К.,
Торбас О.,
Шепітько М.
Конкурс проектів молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.
Стипендіальні та преміальні програми підтримки молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення стипендіальних та преміальних програм для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.

Тимчасові робочі групи утворюються з метою оперативного вирішення питань з діяльності, рівномірного навантаження та розподілу обов’язків  серед членів Ради молодих учених при МОН. Інформація про тимчасові робочі групи Ради молодих учених при МОН оновлюється щомісячно.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Формування бази CV членів РМУ при МОНЗбір даних членів РМУ при МОНКоленда Н.
Лист секвестрЗвернення щодо збереження стратегічних видатків на сферу освіти та наукиКоленда Н,
Деревягіна Н.,
Хорольський А.,
Толстанова А.,
Жебчук Р.,
Мурликіна М.
Опитування щодо впливу карантину на дослідження та комунікації молодих учених УкраїниРозробка опитувальника для молодих учених, проведення опитування, оприлюднення результатівХижняк О.,
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Поліщук Є.,
Ніколаєв К.,
Романенко О.,
Губеладзе І.,
Сімахова А.,
Ташкінова О.
Опитування “Наукова молодь України”Розробка опитувальника, проведення дослідження, підготовка листів-звернень, обробка й аналіз результатів, презентація данихГубеладзе І.,
Хижняк О., Ташкінова О.
Проектна група EU LabРобота над проектом щодо онлайн-платформи/мобільного додатку з популяризації наукиСімахова А.,
Підкуймуха Л.,
Розмаріцина Н.,
Хмара М., Литвин М., Галат М.
Проектна група EU LabРобота над проектом «Digital платформа розвитку потенціалу молодого вченого»Поліщук Є.,
Коленда Н.,
Іванець І.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.,
Макарук Л.
Конкурс проектів молодих ученихПропозиції щодо удосконалення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.,
Москвіна В.
Зміни до Положення РМУ при МОНРобота над змінами до Положення РМУ при МОНШепітько М.,
Гресь Ю., Головко К., Торбас О.
Лист до ВР України щодо премійЗвернення з проханням щодо роз’яснення строків проведення експертизи поданьДеревягіна Н.,
Коленда Н.
Інформація про РМУ при МОН на сторінку МОНОновлення інформації про РМУ на сторінці МОНДеревягіна Н.,
Коленда Н.,
Полішук Є.,
Сімахова А.,
Ващук О.
Напрацювання щодо доброчесностіОбробка та формування рекомендацій до МОН щодо академічної доброчесностіШаблистий В.,
Сімахова А.
Комунікаційна політика РМУ при МОННПА щодо регулювання внутрішніх та зовнішніх комунікаційних зв’язків РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Регламент РМУ при МОННПА, що регламентує діяльність РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїВнесення пропозицій до Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїТорбас О.,
Деревягіна Н.,
Сімахова А.
Повернення молодих ученихПідготовка звернень до МОН  щодо політики повернення молодих учених та мотивацію аспірантівСімахова А.,
Толстанова Г.
Українська фундаментальна наука і американо-європейські цінності: погляди молодих ученихОнлайн-дискусія із залученням американських молодих учених, українських дослідників. Питання: Проблеми розвитку фундаментальної науки, цінності в науці (європейський, американський та український підходи), популяризація науки молодими ученими.Сімахова А., Хмара М., Галат М., Литвин М., Розмаріцина Н., Кушерець Д.
Зміни критеріїв стипендії КМУ для молодих ученихФормування рекомендацій з питань оновлення критеріїв для претендентів на отримання стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Толстанова Г.,
Коленда Н.
Внесення змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Формування та внесення пропозицій щодо змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Жебчук Р.,
Коленда Н.,
Деревягіна Н.
Критерії оцінювання ефективності роботи науковцяРозробка пропозицій щодо формування методики оцінювання ефективності роботи науковцівКоленда Н.,
Макарук Л.
Кодекс експертаФормування пропозицій щодо змісту Кодексу експертаМосквіна В.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Сімахова А.,
Хорольський А.,
Хмара М.,
Деревягіна Н.,
Куницький С.,
Дегтярьова І.
Удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Коленда Н.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.
Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукПідготовка рекомендацій та позицій до МОН щодо основних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукБєлов Д,
Коленда Н,
Хорольський А.
Процедура визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихПропозиції щодо зміни процедури визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.,
Куницький С.,
Чебанов В.,
Москвіна В.,
Галат М.
Поточна діяльність РМУ при МОНПропозиції щодо діяльності РМУ приа МОН з метою підтримки молодих учених Україничлени президії РМУ при МОН
Оформлення і подання документів на присудження Премії ВР України молодим ученимЗміни до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученимСімахова А.,
Коленда Н.