ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

За час свого існування РМУ підготувала низку пропозицій до Законів України та інших нормативно-правових актів у сфері науки і освіти, а також нормативно-правових актів, які регулюють фінансове забезпечення та оподаткування наукових досліджень в Україні.

Протягом 2012-2020 рр. Радою молодих учених  при МОН:

 • направлено відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості скорочення фінансування науки в Україні;

 • організовано та проведено конкурс з відбору експертів серед молодих вчених вищих навчальних закладів і наукових установ України для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету;

 • підготовлено проекти документів для Конкурсу проектів для молодих учених;

 • підготовлено та спрямовано запити до Державного комітету статистики та МОН щодо статистики відносно молодих учених;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про вищу освіту»;

 • подано низку пропозицій до проєкту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

 • подано пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів щодо військовозобов’язаних осіб, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь»;

 • подано пропозиції до Концепції реформування наукової сфери в Україні;

 • подано пропозиції до проекту Наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»;

 • подано пропозиції до проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ);

 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань»;

 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»;

 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України “Про Державний бюджет України» на 2021 рік;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про зайнятість населення»;

 • подано пропозиції до Закону України «Про вищу освіту»;

 • подано пропозиції до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про оплату праці»;

 • подано пропозиції до проєкту Закону України «Про основні засади молодіжної політики»;

 • подано пропозиції до Кодексу законів про працю України;

 • подано пропозиції до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки»;

 • подано пропозиції до проєкту Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 р. №199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року».

 • подано пропозиції до проєкту Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822;

 • подано пропозиції та зауваження до «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року»;

 • подано пропозиції щодо внесення змін до Положення «Про проведення конкурсів наукових проектів та наукову діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень України»;

 • подано пропозиції щодо впровадження окремого конкурсу у категорії «Проекти молодих вчених» при проведенні конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України та розроблено форму відбору експертів серед молодих учених для участі в проведенні експертизи проектів за бюджетні кошти;

 • подано ряд пропозицій до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента та проекту Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, Положення про спеціалізовану вчену раду;

 • розроблено проект концепції розвитку молодіжної науки в Україні;

 • розроблено проект типового Положення про Раду молодих учених у вищих навчальних закладах, наукових установах;

 • спрямовано звернення до глави держави, комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зменшення вікових меж молодих учених з 35 до 28 років;

 • спрямовано звернення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з пропозиціями щодо оподаткування грантів наукових премій та стипендії докторантів;

 • спрямовано звернення до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення порядку відрахування аспірантів та докторантів, які достроково захистили дисертацію;

 • спрямовано звернення щодо затримки виплат молодим вченим стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Рада молодих учених при МОН у 2020 році активно працює над методичними рекомендаціями, критеріями оцінки вчених, інструкціями та механізмами проведення конкурсних відборів, грантів та творчих наукових проєктів:

 • подано пропозиції до проєкту Порядку присудження наукових ступенів;

 • подано пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених на 2021 рік;

 • подано пропозиції до Інструкції з оформлення і  подання документів для присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим;

 • подано пропозиції щодо критеріїв оцінки наукових досягнень претендентів на стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;

 • подано пропозиції щодо методики оцінки вченого;

 • подано пропозиції стосовно запровадження парадигми Відкритої науки в Україні;

 • подано пропозиції щодо протидії академічній недоброчесності;

 • подано пропозиції щодо сприяння розповсюдження опитувальника стосовно визначення реалізації потенціалу молодих вчених та інтеграції науки, освіти, бізнесу;

 • подано пропозиції щодо проведення всеукраїнського соціально-психологічного дослідження серед молодих вчених України.

Рада молодих учених при МОН України залучена до ряду робочих груп Міністерства освіти і науки України, зокрема Робочої групи з питань дерегуляції у сфері наукової та науково-технічної діяльності, Робочої групи з питань проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт, Робочої групи з підготовки пропозицій щодо розроблення та удосконалення правових засад здійснення наукової та науково-технічної діяльності МОН України та ін.

Рада молодих учених при МОН України прийняла участь у роботі конкурсних комісій у сфері науки і освіти, зокрема:

 • організовано та проведено конкурс з відбору експертів серед молодих вчених закладів вищої освіти і наукових установ України для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету;

 • у роботі конкурсної комісії Конкурсу наукових проєктів для молодих вчених;

 • у роботі конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук;

 • у роботі конкурсної комісії з призначення академічних стипендій для студентів та курсантів імені Героїв Небесної Сотні.

Голова Ради молодих учених при МОН включена до складу Колегії МОН.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Важливим кроком у євроінтеграційному напрямку стало набуття Радою повноправного членства у EURODOC – Європейській раді аспірантів та молодих учених, що відбулося 28 березня 2014 року на Генеральній асамблеї (Загальних зборах) Eurodoc у Будапешті, Угорщина, за результатами таємного голосування.

EURODOC – це авторитетна міжнародна громадська організація зі штаб-квартирою в Брюселі, місією якої є консолідація аспірантів та молодих науковців країн Європи у їх прагненні до професійної реалізації та гідного життя. Eurodoc відомий своїм вагомим внеском у розвиток Європейського дослідницького простору (ERA) та Європейського простору вищої освіти (EHEA), відстоюванням професійного статусу для аспірантів (статус наукового працівника), поліпшення умов праці молодих вчених та підвищення якості вищої освіти і науки, підвищення цінності й суспільної важливості дисертації та наукових досліджень, лобіювання інтересів молодих вчених у Європейському освітньо-науковому просторі. Серед важливих функцій цієї організації: поширення інформації, яка стосується молодих дослідників; лобіювання їхніх інтересів у європейських інституціях; зміцнення інституційного потенціалу організацій молодих учених, встановлення та зміцнення співпраці між ними. Eurodoc прагне стати стратегічним партнером основних стейкхолдерів у європейській політиці вищої освіти і наукових досліджень, зокрема у співпраці з Європейською комісією (Генеральним директоратом з наукових досліджень та інновацій, Генеральним директоратом освіти і культури), Європейською асоціацією університетів, організацією Science Europe, яка об’єднує національні дослідницькі фонди країн Європи тощо.

Стаття авторства РМУ МОН про виклики та перспективи для молодих учених України у 2014/2015 була опублікована в Офіційному віснику Євродоку №18 2015 р.

Члени Ради брали активну участь у формуванні пропозицій від Євродоку до проекту Директиви ЄС про мобільність науковців з третіх країн.

У 2015 році РМУ при МОН увійшла до команди Eurodoc Policy Officers. На Загальних зборах у Великому Герцогстві Люксембург 20-23 квітня 2016 р. за результатами таємного голосування до складу Президії Eurodoc на 2016-2017 р. було обрано заступника голови Ради молодих учених при МОН Ірину Дегтярьову. Члени РМУ при МОН беруть участь у роботі таких робочих груп Eurodoc: з питань працевлаштування та наукової кар’єри, з досліджень освітньо-наукової політики, з міждисциплінарних досліджень, відкритого доступу та мобільності.

У 2020 році Рада брала участь у конференції Eurodoc “Open Up Your Science!”, як офіційний член Євродоку. Основною метою щорічної конференції Eurodoc було створення платформи для об’єднання членів Євродоку, тобто Національної асоціації (НС), дослідників ранньої кар’єри (ECR), розробників політики вищої освіти, університетів, установ фінансування, бізнесу та інших зацікавлених сторін для вирішення питання, що стосуються ECR, вищої освіти та досліджень.

9 вересня 2014 року РМУ при МОН на Генеральній асамблеї MILSET – The International Movement for Leisure Activitiesin Scienceand Technology у місті Жиліна (Словаччина) заочно отримала статус партнера MILSET-Europe. MILSET – це міжнародний рух для організації дозвілля в науці і техніці, який є неурядовою, некомерційною і політично незалежною організацією молоді, яка спрямована на розвиток наукової культури серед молоді шляхом організації науково-технічних програм, у тому числі виставок, конгресів та інших заходів високої якості.

Також серед міжнародної діяльності РМУ при МОН слід відзначити:

 • ознайомлення з досвідом роботи Європейського дослідницького центру в м. Іспра (Італія), березень 2016 року;

 • участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство», організаторами якого є факультет «Artes Liberales», Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Республіка Польща, 2014-2019 рр.

 •  участь у програмі «Відкритий світ» та ознайомлення з системою організації і управління освітою в США, лютий 2015-2019 рр.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН з 2012-2020 рр. організувала і стала співорганізатором конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, спрямованих на підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вчених в Україні та в інших державах. Зокрема:

 • воркшоп «Корупція та антикорупційна політика», лютий 2020 р.;

 • проект “Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України”, квітень-серпень 2020 р.;

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України”, 4 червня 2020 р.;

 • конференція Ради молодих учених при МОН України «Як молодому вченому мати баланс «сім‘я та робота», 08 липня 2020 року;

 • Всеукраїнський (національний) конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ”, серпень 2020 р.;

 • Перша Школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (Літня), 17-21 серпня 2020 р.;

 • Круглий стіл «Можливості реалізації освітнього і наукового потенціалу молодих учених в умовах сучасного університету» 04 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ;

 • Круглий стіл «Академічне підприємництво в Україні» Фонду Фрідріха Науманна за Свободу 10 грудня 2015 р., м. Київ;

 • Всеукраїнський семінар за результатами проекту ATHENA «Сприяння сталості та автономії вищих навчальних закладів», 3 грудня 2015 р., м. Київ;

 • V Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus» 26-27 листопада 2015 р., м. Львів;

 • IV Міжнародна конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 10 листопада 2015 р., м. Київ;

 • Круглий стіл до Міжнародного дня науки – «Молода наука України: національні та глобальні виклики”, 9 листопада 2015 р., м. Київ;

 • Форум «Наука. Освіта. Економіка. Інтеграція для сталого розвитку», 15-16 жовтня 2015 р., м. Київ;

 • Круглий стіл «Перспективи освітніх новацій і наукових досліджень у формуванні економіки знань», 16 жовтня 2015 р., м. Київ;

 • Міжнародна конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій», 28-29 травня 2015 р., м. Київ;

 • Круглий стіл «Співпраця наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва», 28 квітня 2015 р., м. Київ;

 • Науково-практичний семінар «Яка освіта робить успішним: HARD SKILLS, SOFT SKILLS і виклики часу», 22 квітня 2015 р., Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця;

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», 17-18 квітня 2015 р., м. Львів;

 • Круглий стіл «Державне регулювання діяльності молодого ученого в Україні» на базі Української інженерно-педагогічної академії, 08 квітня 2015 року, м. Харків;

 • семінар «Проблеми молодіжної науки. Стан. Перспективи», 25 листопада 2014 р., м. Київ;

 • Міжнародна конференція «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України. Програми наукової мобільності (дії Марії Склодовської-Кюрі)», 30 вересня – 1 жовтня 2014 р., м. Полтава;

 • Міжнародна конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)», 29-30 травня 2014, м. Полтава;

 • ІII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) „Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності”, 24-26 квітня 2014 р., м. Чернівці;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді», 24-25 квітня 2014 р., м. Одеса;

 • ХIХ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, що була присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України та проводилась в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки», 17-18 квітня 2014 р., м. Київ;

 • XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти», 17 квітня 2014 р., м. Київ;

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», 11-12 квітня 2014 р., м. Львів;

 • проект «Школа молодих учених», лютий-травень 2014 р. на базі Донецького національного університету;

 • конкурс серед молоді «Студентське досягнення року» в експертизі наукових та особистісних здобутків, 21 січня 2014 р., м. Донецьк;

 • IV Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», який відбувся на базі Національного університету «Львівська політехніка», 21-23 листопада 2013 р., м. Львів;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ Каришинські читання), яка відбулася на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 29-30 травня 2013 р., м. Полтава;

 • ХVIII Всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, яка пройшла в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» присвячена 150-річниці від дня народження В. І. Вернадського на базі Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, 26 квітня 2013 р., м. Київ;

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 18-20 квітня 2013 р., м. Чернівці;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці від дня народження А.С. Макаренка, 12–14 березня 2013 р., м. Полтава;

 • Х Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася на базі Тернопільського національного економічного університету, 21-23 лютого 2013 р., м. Тернопіль;

 • Урочисте засідання рад молодих вчених на честь 95-річчя від дня заснування Національної академії наук України, 15 листопада 2013 р., м. Київ, яке відбулось на базі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА

2020 рік ознаменувався для всього світу складними непередбачуваними обставинами пандемії. Рада молодих учених при МОН ініціювала онлайн опитування на тему: «Наукові комунікації молодих вчених під час карантину». З уніфікованими результатами можна ознайомитися у вкладці «Діяльність».З початку року вже була проведена низка заходів, більшість із яких у форматі онлайн-зустрічей, прямих ефірів, що дозволило у режимі дистанційного формату активно проводити інформаційно-комунікативну діяльність. Серед них:

 • воркшоп на тему: «Корупція та антикорупційна політика», 5-6 лютого 2020 року;

 • обговорення проєкту Концепції та плану заходів щодо реалізації державної політики щодо досягнення цілі 1.5 “Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір” Програми діяльності КМУ, 20 лютого 2020 року;

 • презентації молодих учених Європи Eurodoc Bologna Follow-up group meeting LXIX, 04 березня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: “10 секретів самоефективності вченого на карантині”. Спікер: Ірина Губеладзе, 08 квітня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: “Стати вченим?! Чи як вмовити молодь йти в аспірантуру?”. Спікер: Олеся Ващук, 17 квітня 2020 року;

 • обговорення на тему: “Як ефективно проводити онлайн уроки”. Спікер: Стівен Бенхам, 22 квітня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: «Індивідуальні можливості державної підтримки діяльності молодих учених». Спікер: Анастасія Сімахова, 05 травня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: «Як стати успішним аспірантом?». Спікер: Наталія Розмаріцина, 15 травня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: «Шляхи розвитку об’єднань молодих учених на регіональному рівні – досвід, інструменти, перспективи». Спікер: Наталія Деревягіна, 20 травня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: «Діджиталізація освіти та науки/DigitalEducation/Science». Спікер: Марина Хмара, Дарина Кушерець,  29 травня 2020 року;

 • всеукраїнське соціологічне дослідження серед молодих учених, яке стартувало 30 травня 2020 року;

 • проєкт «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики» за підтримки Посольства Нідерландів у рамках програми «Культура законності», 1 червня 2020 року;

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України”, 4 червня 2020 року;

 • онлайн-конференція за участі кращого молодого вченого з США – Романа Шеремети (Roman Sheremeta), 12 червня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: «Міжнародна мобільність молодих науковців: від теорії до практики». Спікер: Людмила Підкуймуха, 19 червня 2020 року;

 • вебінар «”Хижацькі” видавництва та конференції: зміст неважливий, тільки плати», 19 червня 2020 року;

 • у межах проєкту молодих вчених “Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу” проведено планову фокус-групу в дистанційному форматі, 24 червня 2020 року;

 • прямий ефір на тему: “Українська фундаментальна наука та американо-європейські цінності: погляди молодих учених”, 26 червня 2020 року;

 • конференція Ради молодих учених при МОН України «Як молодому вченому мати баланс «сім‘я та робота», 08 липня 2020 року;

 • щорічна конференція Євродок “Open Your Science”, 22-23 липня 2020 року;

 • презентація офіційного сайту Ради молодих учених при МОН на сторінці Фейсбук РМУ при МОН, 28 липня 2020 року;

 • презентація перекладеного на українську мову звіту Eurodoc «Виявлення наскрізних навичок та компетентностей для підвищення працездатності та конкурентоспроможності молодих учених», 31 липня 2020 року.

Також, для реалізації цього напрямку: створено електронну розсилку, котра нараховує понад 4000 абонентів – науковців України; ведеться сторінка у Facebook, яка налічує більше 6 тисяч підписників, InstagramТвіттер; інформаційні групи у соціальних месенджерах Viber, Telegram; Youtube-канал; розміщуються публікації на шпальтах газети «Освіта України», журналу «Вища школа», бюлетеня Євродок «Newsletter», журналу «Наша перспектива».