Школа молодого науковця

ШКОЛА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ: І сезон

Школа молодого науковця – унікальний освітньо-науковий проєкт Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Пріоритетним завданням діяльності Школи є формування унікального науково-інноваційного простору, надання консультативної допомоги молодим вченим, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, професійному зростанню та ефективній підготовці конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України.

За 2020-2021 р. у роботі Школи прийняло участь 47 слухачів з різних регіонів України. Контингент учасників Школи дуже різноманітний як за науковими напрямами та інтересами, так і за місцями роботи. Така багатогранність лише сприяла тісній комунікації між учасниками, невимушеній та дружній атмосфері, обміну досвідом та креативними підходами до вирішення наукових проблем.

Кожен період діяльності Школи знаменувався не лише цікавими, мотиваційними та корисними лекціями, а й практичними кейсами від лекторів та команди РМУ, активною дискусією, обміном враженнями та яскравими емоціями від кожного учасника.

Школа молодого науковця є саме тим майданчиком, який об’єднує молодих учених, надихає на нові ідеї, мотивує та допомагає розкрити власний потенціал.

Слухачами Літньої школи молодого науковця стали:

ТЕТЯНА ЄРМАКОВА, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв, м. Харків, Україна.

Коло наукових інтересів: здоров’язбереження особистості засобами мистецтва і педагогіки, здоров’язбережувальні технології.

НАТАЛІЯ ЛАСТОВЕЦЬ, кандидат історичних наук, старший лаборант кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна.

Активна волонтерська діяльність у якості користувача та патрульного україномовного розділу Вікіпедії.

ЮРІЙ КАРПЕНКО, кандидат хімічних наук, асистент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя, Україна.  Відповідальний секретар фахового науково-практичного журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики». Відповідальний виконавець д/б теми 0120U101649 «Синтез, модифікація та дослідження властивостей похідних 1,2,4-тріазолу з метою створення антимікробного лікарського засобу»

МАРИНА МИКИТЕНКО, аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна.

Має досвід роботи у секретаріаті комітету Верховної Ради України, з питань правової політики та правосуддя.

Коло наукових інтересів: забезпечення принципу не дискримінації в освіті, гендерна рівність, ідея рівності в освітньому процесі.

ТАМАРА МАНДИЧ, аспірантка кафедри української мови Херсонського державного університету, викладачка кафедри української мови факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету, т.в.о. голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна.

АНАСТАСІЯ ЗЕРКАЛЬ, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, Україна. Член-кореспондент Академії економічних наук України. Співвиконавець науково-дослідної теми Класичного приватного університету «Науково-методичне забезпечення фінансово-економічних процесів».

Сфера наукових інтересів: управління персоналом, економіка та управління підприємствами, страхування, управління фінансами суб’єктів господарювання, комерційна свідомість, корпоративна культура.

ЮЛІЯ ЗДОРОВЕЦЬ, аспірантка кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського “Харківський Авіаційний Інститут”, м. Харків, Україна.

Напрям наукових інтересів та досліджень: Інтернет речей (IoT), Indastry 4.0, мікропроцесори, вбудовані системи, робототехніка.

ЕДУАРД КЛЮЄВ, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, голова Ради молодих учених інституту, м. Дніпро, Україна.

Коло наукових інтересів: альтернативна енергетика, видобуток газу, екологічна безпека, протирадіаційний захист, рентгенозахисні матеріали.

ГАПЄЄНКО ДАР’Я, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу медичної експертизи та лікування наслідків впливу радіаційного опромінення, Інститут клінічної радіології, Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» (ННЦРМ), м. Київ, Україна.

ВІТАЛІЙ ОМЕЛЬЯНЕНКО, кандидат економічних наук, докторант Інституту економіки промисловості НАН України, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, с.н.с – керівник науково-дослідної лабораторії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Член Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, регіональний координатор Всеукраїнського проекту «Відкривай Україну» в Сумській обл., тренер, Академія інноваційного розвитку освіти. Член ГО Центр розвитку територій та соціального маркетингу «ТРИТОРІЯ», International Association of Engineers, ГО Всеукраїнська асоціація політичної економії.

Слухачами Осінньої школи були:

ЄЛИЗАВЕТА КУЛІКОВА, аспірант Одеського національного економічного університету та Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, викладач кафедри фін. менеджменту та фондового ринку ОНЕУ, викладач економічних дисциплін в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, голова Ради молодих вчених ОНЕУ.

Сфера інтересів у науковій діяльності: страхування; соціальне страхування; пенсійне страхування; фінанси страхових організацій; місцеві фінанси; фінанси суб’єктів господарювання; історія.

ЮЛІЯ ПОЧИНОК, українська дослідниця психологічних явищ у мистецтві, займається арт-терапією та музикотерапією. Зокрема розкрила поняття синестезії на основі українських та зарубіжних мистецьких практик. Відкрила проєкт «Експериментальне мистецтво: арт-терапія та музикотерапія» при Медіа лабораторії в ПК «Березіль» (2020), заснувала спільно з Олегом Вакарчуком «International Publishers Company TatGroup» (2020), при якій відкрила міжнародний фаховий науковий журнал «Experimental Psychology & Human Sciences» (2020). Коло наукових зацікавлень: нетрадиційна медицина, експериментальна психологія, арт-терапія, поетична терапія, музикотерапія, синестезія, експериментальне мистецтво, експерименталізм.

ОЛЬГА ПОПЕЛО, доктор економічних наук, доцент Чернігівського Національного технологічного університету, Голова наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених НУ «Чернігівська політехніка», Член робочої експертної групи з розробки Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року. Наукові інтереси охоплюють проблематику розвитку продуктивних сил та регіональної економіки. Зокрема, наукові роботи присвячені вивченню особливостей розвитку підприємництва та модернізації продуктивних сил регіонів України в умовах переформатування владних повноважень.

ОЛЕКСАНДРА КОНОНОВА, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБА),здобувач наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 051 – «економіка» кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ ПДАБА, Голова Ради молодих вчених , ДВНЗ ПДАБА, Член редакційної колегії наукових видань Southern Caucasus Media Group. Наукові інтереси: конкурентоспроможність будівельних підприємств, стратегічний менеджмент, стратегічний потенціал будівельних підприємств, організація бухгалтерського обліку, бізнес-аналіз будівельних підприємств, управління корпорацією, стратегія, розвиток, будівельна індустрія.

МИРОСЛАВА КУПИРА, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького НТУ та доцент кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО. Наукові інтереси: теоретичні та прикладні аспекти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку депресивних регіонів, механізми бюджетного забезпечення в системі соціально-економічної безпеки, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України, імперативи структурної модернізації економіки.

СОФІЯ ТЕСЛЮК, кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, старший викладач кафедри фінансів. Наукові інтереси

Недержавні пенсійні фонди та управління їх активами, криптовалюта.

ТЕТЯНА КАСЬЯНЕНКО, аспірант Харківської державної академії дизайну і мистецтв, викладач дисциплін «Візуальні практики», «Історія мистецтва та архітектури» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв. Сфера інтересів: кураторська та галерейна діяльність; дослідження неокласичних тенденцій першої третини ХХ століття, як векторних для моделювання та прогнозування можливих шляхів розвитку мистецтва XXI століття; пошук сучасних методологічних підходів та спроба застосування мови метамодерну для дослідження і автентифікації мистецьких процесів початку XX століття.

СОФІЯ БЕРЕЗКА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), член Ради молодих учених ДВНЗ ДДПУ, член громадської організації “Молодь Сходу України”, автор та координатор проєкту «Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону» (грант від Програми «U-LEAD» з Європою) у 2019 році, сфера наукових інтересів практична психологія, фасилітація, тренінгова робота, психологічний супровід особистості у закладах освіти; психологічна корекція.

ІННА МАРЧУК, аспірантка Кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти». голова Ради молодих учених ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Сфери зацікавленості: менеджмент освіти, управління закладами освіти, вища освіта, освітня політика, державно-громадське управління, реформування щодо нормативно-правової бази галузі менеджменту освіти України.

ЄВГЕНІЯ КУЛІНІЧ, аспірантка Одеської національної академії харчових технологій, технологія вина і туристичного бізнесу, харчові технології. Наразі працює на посаді технолога-винороба у ТОВ «СТЕРХ». Має досвід роботи у хімічній лабораторії з проведення аналізів вина з основних фізико-хімічних показників та відбору проб вина.

Слухачами Зимової школи стали:

АННА ПОПОВА – аспірантка Сумського державного університету, спеціальність «Право», тема дисертаційного дослідження «Право на приватність публічних службовців». Має досвід роботи у Кримінально-виконавчій службі України (Державна пенітенціарна служба України). Наразі працює у Сумському апеляційному суді на посаді секретаря судового засідання.

ОЛЬОГА СУШКО – з 2014 року працює у «Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського». Викладач на кафедрі фундаментальних дисциплін («Біологічна та медична фізика», «Біологічна фізика та фізичні методи дослідження», «Медична інформатика»). У 2020 р. захистила дисертація на здобуття ступеня кандидата біологічних наук за темою “Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету”.

АЛЬОНА ПАНАСЕНКО – аспірантка (спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Тема наукового дослідження: «Формування лексичної англомовної компетентності майбутніх фахівців із фінансів, банківської справи та страхування засобами білінгвального навчання». Працює викладачем англійської мови Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету. Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, психолінгвістика.

АННА ВЕРБИЦЬКА – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Старший викладач кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Має великий досвід міжнародного стажування. Наукові інтереси: медіалінгвістика, дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика, лінгвістика емоцій, digital humanities (цифрова гуманістика).

ЮЛІЯ РУДЕНКО – аспірантка кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету, спеціальність 073 «Менеджмент». Тема дисертації «Формування системи управління розвитком сільського туризму». Наразі обіймає посаду старшого викладача кафедри управління інформаційно-освітніми проектами, заступник голови Ради молодих вчених у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради». Сфера інтересів у науковій діяльності: сільський туризм, менеджмент, маркетинг, кооперація, інклюзія.

АННА УДОВЕНКО– закінчила магістратуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, готується до вступу в аспірантуру. Напрям наукових досліджень: ефективні стратегії комунікації в громадських організаціях.

ОКСАНА ПОПКОВА – аспірантка кафедри української філології та журналістики факультету української й іноземної філології та журналістики Херсонського державного університету. працювала на посаді асистента, викладача української мови та літератури, паралельно займається підготовкою абітурієнтів до ЗНО та ДПА з української мови та літератури. Тема наукової роботи: «Комунікативно-прагматичний потенціал складних слів у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя».

АНДРІЙ МАГАЛЕЦЬКИЙ – аспірант другого року навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка спеціальність 032 історія та археологія. Крім того працює в загальноосвітній школі №21 міста Житомира. В наукових дослідженнях в основному фокусується на історії України XX ст. та сьогоденні. В першу чергу мова йде про дослідження політики пам’яті в цей час, її розвитку та трансформації. Важливою темою дослідження є сучасна російсько-українська війна, та роль у ній різноманітних міфів сформованих ще в Радянському Союзі.

СВІТЛАНА СИДОРУК – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня: «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Розвиток регіональних ринків готельних послуг». Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, готельно-ресторанний потенціал регіону, брендинг громади, інклюзивний туризм. Керівник відокремленого підрозділу громадської організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» у Волинській області. Стипендіат Кабінету Міністрів України.

ІВАН ШЕКА – аспірант кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровьска Політехніка». Сфера наукових інтересів: геомеханіка взаємодії порід і кріплення гірничих виробок, екологічні проблеми використання інноваційних матеріалів при кріпленні виробок, інжинірінг виробничих процесів.

ЄВГЕНІЯ ФЕДЧЕНКО – аспірантка 4-го року навчання, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історичного факультету, кафедри історії мистецтв. Сфера наукових інтересів: історія та мистецтво Стародавнього Риму, гендер та сексуальність, римська міфологія, латинська література, методологія історії та історії мистецтв.

АЛІНА ЦИПЛЮК – кандидат педагогічних наук. Спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Тема наукової роботи «Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі». Старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Член Міжнародної організації «ОМЕP» з вивчення і обміну досвіду роботи дошкільної освіти зарубіжжя. Коло наукових інтересів: здоров’язбережувальне середовище закладів освіти; проектування інноваційної моделі підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності.

ТЕТЯНА ЦУВІНА – Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.03 – «Цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право», назва дисертації: «Право на суд у цивільному судочинстві». Докторант кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Медіатор, директор Центру медіації при Асоціації випускників Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Адвокат. Сфера наукових інтересів: цивільний процес; європейські стандарти права на справедливий судовий розгляд (п. 1 ст. 6 ЄКПЛ); альтернативні способи вирішення цивільно-правових та господарсько-правових спорів; медіація; цивільний процес ЄС.

ЯКИМ ЯКИМОВИЧ – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «конституційне право; муніципальне право» на тему: «Парадигма антропоцентризму суб’єктів публічної влади в конституціоналізмі сучасних держав Центральної та Східної Європи». Місце роботи: Ужгородський національний університет, юридичний факультет, кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. захист кандидатської дисертації; Сфери інтересів у науковій діяльності: дослідження конституційно-правових меж місця людини (суб’єкта владних повноважень) та застосування її потенціалу (знань, умінь і навичок) у функціонуванні державної влади.

ЄЛИЗАВЕТА КОЦЬ – Адюнкт, старший викладач Львівського державного університету внутрішніх справ, Капітан поліції. Голова ради молодих вчених при ЛьвДУВС.

Слухачами Весняної школи були:

СУШКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат біологічних наук, викладач на кафедрі фундаментальних дисциплін у «Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського». Наукові інтереси: дослідження впливу цитратів ванадію та хрому, синтезованих з використанням нанотехнологічних методів, на метаболічні процеси в організмі; вплив сполук ванадію та хрому на алоксанову модель цукрового діабету, зокрема на окремі ланки вуглеводного, ліпідного обміну та антиоксидантного статусу в крові та тканинах.

ВЕРХОТУРОВА МАР’ЯНА АНДРІЇВНА, кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук ДНЗ Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Засновник Всеукраїнської науково-практичної конференції «Зброярня: історія озброєння та військової техніки». Розробник навчального курсу «Історія озброєння та військової техніки». Наукові зацікавлення – історія артилерії XIV-XVIII ст., діяльність військово-історичних музеїв.

ЦІВКА ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, аспірант НТУ «Дніпровська політехніка» денної форми навчання, спеціальність «Гірництво», молодший науковий співробітник за темою на кафедрі гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка». Сфера наукових інтересів: посилення конструкції системи кріплень гірничих виробок у складних гірничо-геологічних умовах за допомогою композитних матеріалів, а саме вуглепластиків.

ГУТЕЙ ГАЛИНА МИРОНІВНА, викладач акушерства та гінекології  ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського». Сфера наукових досліджень: сучасні допоміжні репродуктивні технології; екстракорпоральне запліднення, патогенез чоловічого та жіночого безпліддя.

РАБОШ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА,  доктор філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія», КПІ імені Ігоря Сікорського. Сфера інтересів у науковій діяльності: вивчення шкідливих та небезпечних факторів впливу об’єктів автотранспортної інфраструктури на складові довкілля; підвищення екологічної безпеки; розробка і впровадження у виробництво екологічно безпечного складу миючих засобів для автотранспорту.

КОЦЬ ЄЛИЗАВЕТА ПАВЛІВНА, ад’юнкт Львівського державного університету внутрішніх справ, старший викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ.

РОМАНЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА, доктор наук з державного управління, доцент, директор навчально-наукового інституту управління комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради». Сфера інтересів у науковій діяльності: публічне управління та адміністрування; конституційне, муніципальне право.

ТРОФИМЕНКО КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, аспірантка Львівського торговельно-економічного університету, викладач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, м. Хмельницький. Сфера наукових інтересів: диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання; корпоративні системи в торговельній діяльності, права людини в освітньому процесі.

ФАСТ ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант. Проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Коло наукових інтересів: методологія педагогічної науки, культура наукового наставництва, євроінтеграційні процеси у вищій освіті, управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів, партисипативний менеджмент, особистісний саморозвиток педагога, мовнокультурологічна підготовка вчителя; педагогічна самоефективність; професіоналізація учителя початкової школи.

ДУДАР ІРИНА ПЕТРІВНА, аспірантка Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Викладач Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (ХКТЕІ), з 2021 р. – директорка бібліотеки ХКТЕІ. Сфера інтересів у науковій діяльності: методика навчання студентів, практико-орієнтований підхід у навчанні, технологія продуктивного навчання, підприємницька компетентність.

ЛИЗОГУБ ОКСАНА ЮРІЇВНА, аспірантка Інституту розведення і генетика тварин імені М.В. Зубця НААН. Сфера інтересів: ембріологія, збереження біорізноманіття, безпліддя, кріоконсервація генетичного матеріалу, проведення запліднення in vitro.

ДЕМ’ ЯНЧУК МАРИНА АФАНАСІЇВНА, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Переможець конкурсу на отримання стипендії імені М.С. Грушевського, переможець конкурсу на отримання стипендії молодих вчених імені Леона Калустьяна Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Наукові інтереси фундаментальні наукові дослідження з актуальних проблем соціально-економічного розвитку, зокрема економічні процеси сфери фінансів, банківської справи та страхування, економетричне моделювання, ІКТ, збалансованого розвитку підприємств, глобалізації, інформатизації, фінансової та страхової екосистеми, інших економічних процесів різних сфер діяльності.

У ІІ сезоні Школи молодого науковця очікують нові обличчя, цікаві знайомства та ще більше корисної інформації.

Translate »