Про конкурс на здобуття у 2021 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанови Верховної Ради України “Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук” від 05.02.2019 № 2676-VIII зі змінами та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 04.11.2020 Протокол № 47 на конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук у 2021 році до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли та прийняті до розгляду наступні роботи претендентів:

Аверкина Марина Федорівна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету “Острозька академія” Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України): “Системи підтримки прийняття рішень у забезпеченні стійкості транспортної системи міста”.

Апостолов Станіслав Сергійович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України (далі – НАН України): “Електронний та електромагнітний магнітотранспорт у провідних та надпровідних наносистемах”.

Ареф’єв Сергій Олегович – доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України: “Формування основних компетентностей інвестиційно орієнтованого підприємництва”.

Безсонов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: “Нейроеволюційні методи обробки інформації та управління”.

Беспалова Ірина Ігорівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України: “Створення багатофункціональних наноструктурованих матеріалів для біомедичних потреб та технічних застосувань”.

Біль Мар’яна Михайлівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України”: “Моніторинг та механізми регулювання міграційної активності населення (приклад Карпатського регіону України)”.

Бутов Дмитро Олександрович – доктор медичних наук, професор кафедри Харківського національного медичного університету Міністерства охорони здоров’я України: “Вплив хіміотерапії і тютюнопаління на стан гепатобіліарної системи у хворих на хіміорезистетний туберкульоз легень: діагностика, лікування, профілактика та прогнозування”.

Гнатюк Сергій Олександрович – доктор технічних наук, заступник декана Національного авіаційного університету МОН України: “Мережевоцентричні методи і засоби корелювання подій та реагування на кіберінциденти в інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури”.

Горіна Ганна Олександрівна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України: “Оцінка впливу коронавірусу COVID-19 на ринок туристичних послуг України та формування моделей розвитку в післякризовий період”.

Данько Юрій Іванович – доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету МОН України: “Маркетингові механізми управління конкурентоспроможністю вітчизняної агропродовольчої продукції”.

Дембіцький Сергій Сергійович – доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України: “Міжособистісна політико-психологічна напруженість в Україні: джерела та ефекти”.

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, головний науковий співробітник Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: “Сільськогосподарські та природничі наукові товариства України у соціокультурному просторі ХІХ – початку ХХI ст.: трансформаційні тенденції та закономірності розвитку”.

Долінська Ірина Ярославівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України: “Розроблення методів прогнозування залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням їх маневрового режиму експлуатації і деградації матеріалів”.

Дьоміна Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, виконувач обов’язків завідувача кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: “Формування білінгвальної компетентності у викладачів закладів вищої освіти України”.

Єременко Олександра Сергіївна – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: “Підвищення відмовостійкості інфокомунікаційних мереж при масштабованому управлінні трафіком із забезпеченням якості обслуговування та інформаційної безпеки”.

Заборовський Віктор Вікторович – доктор юридичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України: “Вдосконалення правового статусу адвоката в умовах реформування законодавства у сфері правосуддя”.

Іванов Віталій Олександрович – доктор технічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: “Конструкторсько-технологічне забезпечення багатокоординатного оброблення складнопрофільних деталей в умовах багатономенклатурного виробництва”.

Іващишин Федір Олегович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Національного університету “Львівська політехніка” МОН України: “Гетерофазні нанокомпозити із квантовими механізмами генерування та накопичення електричної енергії”.

Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України: “Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях (1939-1953 рр.)”.

Каганов Юрій Олегович – доктор історичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету МОН України: “Людина і влада: радянський експеримент в Україні 1920-х – 1991 рр.”.

Козарезенко Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України: “Фінансове забезпечення людського розвитку в умовах економічних та соціальних перетворень”.

Колодяжна Анастасія Олегівна – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України: “Методи асиметричного синтезу сполук біологічного і фармацевтичного призначення”.

Кондратьєв Андрій Валерійович – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова МОН України: “Методологія підвищення функціональних властивостей композитних заповнювачів і будівельних конструкцій на їх основі”.

Корольов Ігор Русланович – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: “Національна кооперативна комунікативна поведінка: когнітивно-семіотичний і дискурсивний аспекти”.

Косогор Анна Олексіївна – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України: “Керування функціональними властивостями сплавів з ефектом пам’яті форми та наноструктур на їх основі”.

Кравченко Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, декан факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України: “Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму”.

Кремень Вікторія Михайлівна – доктор економічних наук, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України: “Макропруденційна політика як запорука забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності”.

Кубатко Олександр Васильович – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: “Сестейновий розвиток та ресурсна безпека національної економіки: від проривних технологій до інституційної соціологізації рішень”.

Кузьменко Ольга Віталіївна – доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України: “Модернізація системи фінансового моніторингу як інструмент протидії легалізації кримінальних доходів та підвищення фінансово-економічної безпеки держави”.

Литвинчук Леся Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України: “Оптимізація психічного стану наркозалежних засобами музичного впливу”.

Ліхоносова Ганна Сергіївна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України: “Механізм нівелювання соціально-економічного відторгнення населення України в умовах турбулентності економіки та соціально-поведінкових обмежень”.

Люльов Олексій Валентинович – доктор економічних наук, завідувач кафедри Сумського державного університету МОН України: “Макроекономічна стабільність національної економіки: від екологічних, політичних, економічних та соціальних потрясінь до конвергентної моделі розвитку”.

Лютак Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: “Методи аналізу та оцінки інституційного забезпечення бізнес-діяльності в Україні в умовах світової інтернаціоналізації сфери послуг”.

Ляшенко Яків Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Сумського державного університету МОН України: “Дисипація механічної енергії в осцилюючому адгезійному контакті: теорія і експеримент”.

Маслій Наталя Дмитрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України: “Проблеми розвитку малих міст в епоху глобалізації: виклики для України”.

Мельник Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету МОН України: “Пріоритети професійної підготовки фахівців педагогічних та філологічних спеціальностей в Україні, країнах ЄС, країнах Північної та Південної Америки”.

Меньшов Олександр Ігоревич – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: “Магнетизм ґрунтів – енергозберігаючий та експресний метод дослідження для потреб геології, екології та аграрного сектору України”.

Мичак Сергій Володимирович – доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України: “Внутрішня будова і кінематика Звіздаль-Заліської та Брусиловської зон розломів Українського щита та оцінка їх перспектив на корисні копалини”.

Мушак Наталія Богданівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Національного авіаційного університету МОН України: “Актуальні питання міграційних відносин між Україною та Європейським Союзом”.

Нестеренко Катерина Сергіївна – доктор технічних наук, професор кафедри Національного авіаційного університету МОН України: “Методи підвищення якості функціонування космічних систем дистанційного зондування Землі за рахунок раціонального використання координатно-часового та навігаційного забезпечення”.

Одарченко Роман Сергійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України: “Технологія моніторингу транспортної інфраструктури з використанням безпілотних авіаційних комплексів та системи зв’язку 5G”.

Окорокова Віра Вікторівна – доктор філософських наук, доцент кафедри Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського” МОН України: “Історіософські засади віртуалізації суспільства в світлі методології науки”.

Опірський Іван Романович – доктор технічних наук, професор кафедри Національного університету “Львівська політехніка” МОН України: “Розробка й удосконалення методів захисту інформації для протидії несанкціонованому доступу на об’єктах інформаційної діяльності та їх телекомунікаційних мережах”.

Осадча Ольга Олексіївна – доктор економічних наук, професор кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України: “Формування системи інформаційного забезпечення екологічно орієнтованого управління для досягнення цілей сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки України”.

Павлов Костянтин Володимирович – доктор економічних наук, професор кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України: “Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України”.

Пальчиков Віталій Олександрович – доктор хімічних наук, директор науково-дослідного інституту Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України: “Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем”.

Панчук Ростислав Русланович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України: “Нові протипухлинні препарати подвійної дії для таргетної хіміотерапії злоякісних пухлин”.

Пасіцька Оксана Ігорівна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: “Роль УГКЦ у соціально-економічному розвитку Галичини (перша третина ХХ ст.)”.

Пастернак Ярослав Михайлович – доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Луцького національного технічного університету МОН України: “Методи аналізу задач часткового відшарування тонких оболонкових включень в піроелектричних тілах”.

Перова Ірина Геннадіївна – доктор технічних наук, професор кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України: “Гібридні методи штучного інтелекту для інтелектуального аналізу й оброблення потоків медичних даних для системи підтримки прийняття рішень healthcare України”.

Пімоненко Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: “Маркетинг та менеджмент зелених інвестицій”.

Правоторова Ольга Михайлівна – доктор юридичних наук, професор кафедри Херсонського державного університету МОН України: “Адміністративно-правова охорона: теорія, практика та перспективи розвитку”.

Рачій Богдан Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України: “Отримання, морфологія та електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу”.

Редько Яна Володимирівна – доктор технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України: “Нанотехнології створення інноваційних текстильних матеріалів зі спеціальними властивостями”.

Рєзнік Олег Миколайович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Сумського державного університету МОН України: “Удосконалення діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України щодо протидії легалізації злочинних доходів”.

Рогозян Юлія Сергіївна – доктор економічних наук, заступник завідувача відділу Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”: “Позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської та Донецької областей”.

Саміла Андрій Петрович – доктор технічних наук, доцент кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України: “Структурний та функціональний синтез цифрового обчислювального ядра ядерного квадрупольного резонансного детектора вибухових та наркотичних речовин”.

Селезньова Ольга Олександрівна – доктор економічних наук, професор кафедри Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України: “Теоретико-методологічні основи управління маркетингової діяльності будівельних підприємств”.

Ситницький Максим Васильович – доктор економічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України: “Активізація інноваційної діяльності дослідницьких університетів України”.

Соколовський Олег Леонідович – доктор філософських наук, доцент кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України: “Христологія: еволюція доктрини”.

Солдаткін Олександр Олексійович – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України: “Розробка та оптимізація нових підходів створення електрохімічних мультиферентних біосенсорів”.

Стащук Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки МОН України: “Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств”.

Стельникович Сергій Володимирович – доктор історичних наук, професор кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України: “Україна в роки Другої Світової війни: соціальна реальність та історична пам’ять”.

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, доцент кафедри Одеського національного морського університету МОН України: “Роль інституцій інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку Китаю: уроки для України”.

Стойка Вікторія Степанівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України: “Трансформація банківської системи України в умовах цифрової економіки”.

Стороженко Марина Сергіївна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України: “Фізико-хімічні основи створення металокерамічних покриттів систем “сплав на основі нікелю – ТіCrC” для підвищення зносостійкості деталей авіаційної та наземної техніки”.

Ткачук Руслан Федорович – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України: “Повернення реформаторського письменства: літературно-культурні зв’язки України та Західної Європи в ранньомодерну добу”.

Томашевський Роман Сергійович – доктор технічних наук, директор навчально-наукового інституту Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України: “Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації та прогнозування серцевих порушень на основі моніторингу ритмів серця”.

Троїцька Олена Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України: “Діалогічний потенціал філософії у психолого-педагогічному супроводі подолання життєвих криз особистості”.

Фауре Еміль Віталійович – доктор технічних наук, професор кафедри Черкаського державного технологічного університету МОН України: “Розробка методів і протоколів інтегрованого захисту інформації на основі факторіального кодування даних для мобільної системи інформаційного обміну”.

Фока Марія Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України: “Феномен підтексту в художній літературі: методологія та методика дослідження”.

Фомін Олексій Вікторович – доктор технічних наук, професор кафедри Державного університету інфраструктури та технологій МОН України: “Наукові засади створення швидкісних вантажних вагонів”.

Халатур Світлана Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МОН України: “Механізм адаптації світового досвіду фінансування сільського господарства в умовах євроінтеграції національної економіки”.

Харченко Василь Олегович – доктор фізико-математичних наук, виконувач обов’язків провідного наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України: “Особливості випадіння А15 фази та перерозподілу точкових дефектів у сплавах Zr-Sn при відпалі та нейтронному опроміненні”.

Шаповал Степан Петрович – доктор технічних наук, доцент кафедри Національного університету “Львівська політехніка” МОН України: “Новітні системи сонячного теплопостачання, що суміщені із зовнішніми огородженнями енергоефективних будівель і споруд”.

Шевченко Ганна Миколаївна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: “Організаційно-економічний механізм управління змінами в сфері оздоровчої релаксації в умовах пандемії COVID-19”.

Шматько Наталія Михайлівна – доктор економічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України: “Дослідження нелінійної парадигми забезпечення стійкості організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем”.

Шуліка Андрій Андрійович – доктор політичних наук, заступник декана факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України: “Теоретико-методологічний аналіз впливу політичної прекарності на політичний процес в сучасній Україні”.

Шульга Євгеній Вікторович – доктор юридичних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України: “Правове забезпечення енергетичної безпеки України в умовах євроінтеграції”.

Щербань Наталія Дмитрівна – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України: “Нові ефективні цеоліт- та вуглецьвмісні каталізатори екологічно сприйнятливих процесів перетворення відновлювальної сировини в цінні органічні сполуки”.

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження щодо подань претендентів на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук із зазначенням претендента і його роботи, а також посади з повною назвою установи, наукового ступеня та вченого звання підписанта можна надсилати протягом місяця за адресою: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.

Матеріал надрукований в газеті Голос України від 17 листопада 2020 року № 212 (7469).

Інфо з http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75574.html

На изображении может находиться: 1 человек

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *