Про конкурс на Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2022 рік

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет) інформує, що відповідно до Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Положення), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2675-VIII “Про Премію Верховної Ради України молодим ученим”, розпочався етап формування, висунення та подання робіт на Премію Верховної Ради України молодим ученим (далі – Премія) за 2022 рік.

Відповідно до пункту 2 Положення Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій своїм Рішенням від 15.12.2021 (протокол № 90) затвердив Інструкцію з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та порядку їх розгляду (далі – Інструкція).

Відповідно до Положення та Інструкції Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій приймає роботи для присудження щорічних Премій Верховної Ради України молодим ученим.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Премія запроваджується для молодих учених, які отримали вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема за:

відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами, отримані видатні досягнення в галузях точних, природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, які вирішують конкретні завдання держави, відповідають інтересам та очікуванням громадян, територіальних громад, українського суспільства, а також сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет науковців в Україні та світі;

розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження), питань національної безпеки і оборони;

створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів, інформаційні технології.

Присуджується щороку до 50 Премій (у тому числі до 5 включно – за роботи, які містить відомості, що становлять державну таємницю) у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь молоді вчені – громадяни України працівники наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств України незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – наукова установа), у яких сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наукові підрозділи та вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради (далі – Вчена рада), як індивідуально, так і у складі колективу.

Висунення та подання робіт на Премію проходять наступні етапи:

1. Підготовчий етап.

Оформлення роботи авторами. Попередній розгляд та підтримка роботи науковим колективом (зокрема, структурного підрозділу наукової установи) або фаховими спільнотами.

2. Висунення роботи на присудження Премії Вченою радою.

Автори подають роботу на розгляд Вченої ради за місцем роботи.

У разі, коли до складу авторського колективу, робота якого висувається на присудження Премії, входять молоді вчені з різних наукових установ, тоді до наукової установи, у якій працює перший вчений із колективу претендентів і яка буде здійснювати подання роботи, направляється від інших наукових установ супровідний лист з клопотанням про включення до остаточного складу колективу на присудження Премії їх молодого вченого (молодих учених) із пакетом документів, зокрема витягом з протоколу засідання Вченої ради про включення молодого вченого (молодих учених) у склад авторського колективу щодо висунення роботи на Премію.

Висунення роботи на присудження Премії проводиться Вченою радою наукової установи, у якій усі або хоча б перший вчений із колективу претендентів працює (за основним місцем роботи або за сумісництвом) і в якій була здійснена основна частина дослідження. Висунення здійснюється до 1 березня року подання науковою установою роботи на конкурс.

3. Подання роботи науковою установою.

Наукова установа з 2 січня до 1 березня включно подає належно оформлену роботу на конкурс на присудження Премії за поточний рік з супровідним листом до Міністерства освіти і науки України або відповідно до підпорядкування до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади (далі – Академії та ЦОВВ).

МОН України приймає документи на присудження Премії від підвідомчих наукових установ, а також від наукових установ, що не підпорядковуються Академіям та ЦОВВ, незалежно від форми власності.

Роботи на присудження Премії можуть також подаватися залежно від місця розташування наукової установи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі – Ради).

4. Рекомендація роботи МОН України/Академіями та ЦОВВ/Радами

МОН України, Академії та ЦОВВ, Ради розглядають подані їм роботи на присудження Премії, визначають технічну й змістовну відповідність вимогам Положення та Інструкції і приймають рішення про їх рекомендацію або не рекомендацію на присудження Премії.

У разі рекомендації роботи відповідне рішення МОН України, Академій та ЦОВВ, Рад із супровідним листом та матеріалами роботи подаються до 15 квітня включно на адресу: Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, вул. М. Грушевського, 5, Київ-8, 01008.

Докладніше:

http://kno.rada.gov.ua/documents/pr_scient/n_ak/

Об’єднана Конкурсна комісія

Для довідок: секретар об’єднаної Конкурсної комісії Олег Левчук,

тел. 044 255 2081, е-mail: Levchuk-o@rada.gov.ua.

Інфо з http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75803.html…

На зображенні може бути: 3 людини та текст